Síminn hjá okkur er 892-8862 eða sendu okkur tölvupóst: pm(hjá)pm.is

1.  Söluheiti efnis eða vörutegundar og notkun. Upplýsingar um seljanda, gerð öryggisblaða, útgáfudag og neyðarsímanúmer.

Söluheiti vöru:                PU-551G

Vörunúmer:                    100002

Notkun:                          Til lökkunar á parketi

Dreifingaraðili:                PM ehf. PARKETMEISTARINN, Logafold 111, 112 Reykjavík, sími 892 8862

Gerð öryggisblaða:          Friðrik Már Bergsveinsson, Logafold 111,112 Reykjavík sími 567 5410

Útgáfudagsetning:           18.03.2010

Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla: sími 112

Eiturefnamiðstöð Landspítala - háskólasjúkrahúss, Reykjavík: sími 543 2222

2.  Hættugreining. 

Eldfimt., Hættulegt við innöndun og í snertingu við húð.

Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 

3.  Samsetning / upplýsingar um innihaldsefni.

CAS-nr.: EB-nr.:                         Efnaheiti:                                             Styrkur %:                             Hættuflokkun:

 

215-535-71330-20-7         xylene, blanda af isomers                         5 < 12.5                     10-20/21-38 Xn

202-849-4100-41-4           ethylbenzene                                          0.5 < 2.5                       11-20 Xn,F

203-132-9103-65-1            propylbenzene                                       0.5 < 2.5                       10-37-51/53-65 Xn,N

203-604-4108-67-8           1,3,5-trimethylbenzene, mesitylene        0.5 < 2.5                       10-37-51/53 Xi,N    

203-631-1108-94-1           clohexanone                                            0.5 < 2.5                       10-20 Xn

202-704-598-82-8             cumene                                                    0.5 < 2.5                      10-37-51/53-65 Xn,N

203-603-9 2-108-65-6       methoxy-1-methylethyl acetate              12.5 < 25                       10                                                                                  

202-436-995-63-6            1,2,4-trimethylbenzene                             2.5 < 5                         10-20-36/37/38-51/53 Xn,N                                                                                                                                                                                  208-394-8526-73-8          1,2,3,-Trimethylbenzol                              0.5 < 2.5                      10-37 Xi                                                                           

 

Varnaðarmerking - sjá lið 15.                                                           Texti hættusetninga - sjá lið16

4.  Skyndihjálp. 

Læknishjálp: Leitið alltaf læknis í vafatilfellum og ef óþægindi eru viðvarandi.

Áhrif, eitrunareinkenni:       -

Við innöndun: Tryggið strax hreint loft og hvíld á hlýjum stað. Ef slasaði á erfitt med öndun eða hún hefur stöðvast, veitið öndunarhjálp og/eða gefið súrefni. Ef slasadi er meðvitundarlaus skal leggja hann í læsta hliðarstellingu fyrir flutning á sjúkrahús. Tryggið að öndunarvegir séu opnir.

Snerting við húð: Farið úr fötum sem mengast hafa af efninu og þvoið húðina vandlega með vatni og sápu.

Notið ekki leysiefni eða þynni.

Snerting við augu: Skolið vandlega med nægu vatni í a.m.k. 10 mínútur med augað vel opid. Leitið læknis.

Við inntöku: Leitið strax læknis. Framkallið EKKI uppköst. Látið slasaða hvílast. Reynið aldrei að gefa meðvitundarlausum einstaklingi fæðu eda vökva

 

 

5.   Viðbrögð við eldsvoða.

 

Slökkviefni/búnaður: Heppileg slökkviefni eru alkahólþolin froða, kolsýra, duft eda vatnsúði. Kælið

lokaðar umbúðir með efninu á hættusvæðinu með vatni. Hindrið að vatn og önnur efni sem notuð eru við slökkvistörf berist í niðurföll.

Notið ekki (efni, búnað): Notið ekki háþrýsta vatnssprautu.

Hlífðarbúnaður: Notið viðeigandi hlífðarbúnað og öndunartæki við slökkvistörf.

Sérstök hætta: Vid bruna myndast hættulegur, þéttur dökkur reykur.

 

6.   Efnaleki. 

Fjarlægið allt sem valdið getur íkveikju og loftræstið svæðið. Varist innöndun efnagufu við

hreinsunarstörf. Farið eftir upplýsingum um meðhöndlun og persónuhlífar í liðum 7 og 8.

Notid sand, jarðveg eda önnur óvirk ísogsefni til ad hefta og hreinsa upp efnið og látið í viðeigandi og

merkt ílát til förgunar; þéttlokid ekki ílátunum.

Mengaö svæði þarf að hreinsa strax með heppilegum hlutleysi. Hlutleysi (eldfiman) má blanda úr vatni

45%, etanóli eda ísóprópanóli 50% og sterkri (d: 0,880) ammoníaklausn 5%. Annar óeldfimur

hlutleysir er natríumkarbónat 5% og vatn 95%.

Setjið einnig hlutleysi út í leifarnar sem hreinsaðar voru upp og látid standa í nokkra daga í ílátunum

sem mega ekki vera þétt lokud. þegar efnahvörfum er lokið má loka ílátunum og flytja til förgunar skv.

reglum. Látið efnid ekki berast í niðurföll eda vatnsfarvegi. Ef umtalsvert magn berst út í umhverfið þarf að láta viðkomandi yfirvöld vita.

7.   Meðhöndlun og geymsla. 

Meðhöndlun: Einstaklingar með asma, ofnæmi eða varanlega eða endurtekna öndunarfærasjúkdóma

ættu ekki að vinna med þetta efni eda við verk þar sem þad er notað. Gufa efnisins er þyngri en loft og getur flætt með gólfi. Gufan getur myndað eldfima/sprengifima blöndu med lofti. Komið í veg fyrir að gufa í lofti fari yfir mengunarmörk. Fyrir notkun efnisins þarf ad fjarlægja öll óvarin ljós og annað sem

valdið getur íkveikju. Forðist hita, opinn eld og neistagjafa. Athugið að öll raftæki séu neistavarin og í lagi þannig ad ekki sé af þeim íkveikihætta. Efnid getur hlaðið upp stöðurafmagni. Notið alltaf jarðtengingu þegar efnið er fært á milli íláta. Notendur ættu að vera í skóm og klæðnaði sem ekki tekur í sig

stöðurafmagn og æskilegt er að gólf séu leiðandi. Forðist innöndun gufu/úða og snertingu við augu og húð.  Neytið hvorki matar né drykkjar og reykið ekki meðan á notkun stendur.  Notið persónuhlífar skv. lið 8. Notið ekki þrýsting til að tæma ílátið; ílátið er ekki þrýstihylki. Geymið í upprunalegu íláti og forðist að raki eða vatn komist í efnið. Við það verður efnahvarf með myndun á CO2, sem eykur þrýsting í lokuðu íláti. Meðhöndlið og opnið umbúðir med varúð.

Geymsla: Geymist við  5 - 25°C í vel lokuðum umbúðum á þurrum og vel loftræstum stað varið gegn beinu sólarljósi og hita. Geymið ekki þar sem íkveikihætta er. Geymið ekki með sterkum oxunarmiðlum, sterkum bösum eða sýrum, amínum eða alkohóli. Reykið ekki og komið í veg fyrir umferð óviðkomandi. Opnuðum umbúðum þarf að loka vandlega og geyma uppréttar til að fyrirbyggja leka.

Sérstök notkun:    -

 

 

8.         Takmörkun váhrifa / persónuhlífar. 

Mengunarmörk skv. reglugerð 390/2009 ((MG) = meðalgildi fyrir 8 klst., (ÞG) = þakgildi): 

EINECS-No.                          Efni                                        S- gildi                         L-  gildi 

215-535-7              xylene, mixture of isomer                       100.00                        50.00 ppm

202-849-4              ethylbenzene                                          125.00                      100.00 ppm

203-604-4              1,3,5-trimethylbenzene, mesitylene                                           20.00 ppm

203-631-1               cyclohexanone                                       20.00                          10.00 ppm

203-603-9               2-methoxy-1-methylethyl acetate         100.00                          50.00 ppm

202-436-9               1,2,4-trimethylbenzene                                                              20.00 ppm

208-394-8               1,2,3,-Trimethylbenzol                                                               20.00 ppm

 

Tæknilegar aðgerðir: Loftræsting þarf að vera nægileg til að halda loftmengun neðan mengunarmarka.

Notið bæði góða almenna loftræstingu og punktsog frá notkunarstað. Notið alltaf ferskloftstæki við úðun. Ef nægilegri loftræstingu til að halda mengun neðan mengunarmarka verður ekki við komid, er nauðsynlegt að nota viðeigandi öndunargrímur.

Persónuhlífar; 

Öndunargrímur:           Notið öndunargrímu, t.d. hálfgrímu FFA2 með síu A, litakóði brúnn, ef loftræsting er ekki fullnægjandi eða hætta er á að efnagufur í andrúmslofti fari yfir mengunarmörk.

Fyrir augu:                   Hlífðargleraugu til varnar slettum.

Fyrir hendur:                Viðeigandi hlífðarhanskar. Skv. DIN/EN 374 geta það t.d. verið

hanskar úr flúorokarbon gúmmíi, þykkt > 0,4 mm og gegndræpitími ≥480 mín. Leitið sérfræðiaðstoðar við val á hönskum.

Fyrir húð:                     Notið hlífðarfatnað sem ekki tekur í sig stöðurafmagn, annað hvort úr

hitaþolnum gerfiefnum eða fatnað úr náttúrulegum efnum.

Hreinlæti við vinnu:      þvoið hendur, andlit og aðra líkamshluta, sem komast í snertingu við

efnið, vandlega eftir notkun efnisins.

Umhverfið:                   Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn, eda grunnvatn.

 

 9.   Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.

Ástand / útlit / lykt:                             Vökvi / glært / einkennandi

Blossamark:                                                  >    35 °C

Seigja:                                                  >   37 s 4 mm við 20 °C DIN 53211

Density                                                                0.01  g/cm3 við 20 °C

Sprengimörk; neðri - efri:                          1,0 – 10,8% rúmmáls

Leysni:                                                      Leysist ekki í vatni

Suðumark:                                                137 °C

Gufuþrýstingur:                                                       2,49  mbör við 20 °C

Íkveikimörk:                                              300 °C

Lífræn leysiefni:                                                      50 %

Sýrustig (pH):     -

Bræðslumark:      -

Gufuþéttni:           -

Uppgufunarhraði:   -

Fast efni, hlutfall af þunga:   -

Eðlisþyngd:   -

Deilistuðull, n-oktanól/vatn:  -

 

10.   Stöðugleiki og hvarfgirni.

Stöðugleiki:                             Efnið er stöðugt við rétta meðhöndlun og geymslu (sjá lið 7). 

Aðstæður sem skal forðast:      Hiti. 

Efni sem skal varast:                 Oxunarmiðlar, sterkir basar og sýrur, vetnissyaníð, amín og  alkohól. Efnið hvarfast útvermið vid amín og alkohól.   

Hættuleg niðurbrotsefni: Við mikinn hita geta myndast heilsuspillandi nidurbrotsefni eins og CO, CO2, reykur og nituroxíd.

 

11.   Eiturefnafræðilegar upplýsingar. 

Áhrif við innöndun:                        -

 

Í snertingu við húð:                  Endurtekin eða viðvarandi snerting þurrkar upp húðina og getur valdið

sprungum og exemi. Efnið berst greiðlega inn í líkamann gegnum húð.

Í snertingu við augu:                Slettur geta valdið ertingu og tímabundnum áhrifum á augu.

 

Við inntöku:                                     Leitið tafarlaust læknis,hvílið þann slasaða,framkallið ekki uppköst

 

Bráð eiturhrif:                          Innihaldsefni í styrk yfir mengunarmörkum geta haft heilsuspillandi áhrif, m.a. ertingu í slímhúðum og öndunarfærum og skemmdir á nýrum, lifur og miðtaugakerfi.

Áhrif á miðtaugakerfi:               Sjá hér að ofan.

 

Langtímaáhrif:                          Innihaldsefni geta valdið ofnæmi við innöndun og skemmdum á mikilvægum líffærum.

 

12.   Vistfræðilegar upplýsingar.

 

Dreifing/afdrif:                            Engar upplýsingar liggja fyrir um vöruna.

 

Líffræðileg áhrif                                      -

 

Önnur skaðleg áhrif: -

 

Annað:                                     Varan var metin med hefðbundnum aðferðum skv. tilskipun 1999/45/EG og er ekki flokkuð hættuleg umhverfinu. Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn, eða grunnvatn.

 

13.   Förgun. 

Förgun vörunnar:  Endurvinnið ef hægt er. Fargið notuðu efni og skemmdu, afgöngum og menguðum ísogsefnum med viðeigandi hætti skv. reglugerðum. 

Förgun umbúða:  Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennt sorp, ef annað kemur ekki fram í reglum.  

 

14.        Flutningur.

Flutningur á landi:           ADR/RID flokkur: 3               ST-nr.: 1866                  Pökkunarflokkur: IIl

                                           Nafn efnis:                 Resin solution

                                           Varúðarmerki:                                                                Hættunr.:                   

Flutningur á sjó:              IMDG flokkur: 3                    ST-nr.: 1866                   Pökkunarflokkur: IIl

                                           Ems: F-E,S-E MFAG:                                                  

                                           Nafn efnis:                   Resin solution

                                          Varúðarmerki: -                                                             Sjávarmengandi: -

 

Flutningur í lofti:              ICAO/IATA flokkur: 3          ST-nr.: 1866                     Pökkunarflokkur: IIl

                                                                      

                                            Nafn efnis:                  Resin solution

                                            Varúðarmerki:                                

 

           Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.

15.   Umbúðamerkingar og upplýsingar um reglur sem varða notkun efnisins eða vörunnar. 

Varnaðarmerkingar skv. reglugerð 236/1990 m. s. br. og tilskipunum 67/548/EB og 1999/45/EB: 

Varnaðarmerki: Xi, F 

Inniheldur: -

H - setningar:                  

H 10 Eldfimt

H 20/21 Hættulegt við innöndun og í snertingu við húð

H 52/53 Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni  

                             

V - setningar:              

 V 36/37 Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðarhanska

 V 38 Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi

 V 51 Má aðeins nota á vel loftræstum stað

 V 61 Forðist losun út í umhverfið. Athugið sérstakar ráðleggingar/ öryggisleiðbeiningar

 V 23 Varist innöndun lofttegundar/reyks/gufu/úða

 V 2   GEYMIST þAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.

Uppgufunartala (Voc) =  502.485g/ltr

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:

Reglugerð nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum.

 

 

 

16.        Aðrar upplýsingar.

 

Gert þann:                     05.03.2010                    Dagsetning frumrits: 19.02.2010

Útgáfa:                          EUKULA GmbH, D-78199 Braunlingen, Germany

Þýtt af :                               Friðrik Már Bergsveinsson

Gert fyrir:                       PM ehf. PARKETMEISTARINN, Logafold 111, 112 Reykjavík, sími 892 8862             

 

Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2:

H10 Eldfimt.

H20/21 Hættulegt vid innöndun og í snertingu vid húd.

H38 Ertir húd.

H 11 Mjög eldfimt

H 20 Hættulegt við innöndun

H 37 Ertir öndunarfæri

H 51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

H 36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð

 

Annað:

 

Ofangreindar upplýsingar eru gefnar til að beina athygli notenda að mögulegri heilsufarshættu af notkun vörunnar og til að koma á framfæri ráðleggingum um rétta meðhöndlun og geymslu vörunnar. Upplýsingarnar eru gefnar eftir bestu vitund og skv. þeim upplýsingum sem fyrir liggja á þeim tíma sem öryggisleiðbeiningarnar eru gerðar.

 Ekki er þó tekin nein ábyrgð skv. þessu á eiginleikum vörunnar, notkun hennar eða misnotkun.

þessi öryggisblöð eru unnin eftir MSDS skjölum frá; 

Eukula GmbH                                                                               Sími :   +49 (0) 228 / 95352-50

Am Bahnhof 6                                                                              Fax  :    +49 (0) 228 / 95352-55

D-78199 Bräunlingen                                                                   E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neyðarsími Pm ehf:  +354 8928862

Neyðarsími Eukula : +49 (0)6132 84463 (24-Stunden-Nummer)